TRAVELNEWS.CZ

Svět Svět Botswana, Jihoafrická republika, Lesotho, Mosambik, Namibie, Svazijsko, Zambie, Zimbabwe - doporučení k cestám

Botswana, Jihoafrická republika, Lesotho, Mosambik, Namibie, Svazijsko, Zambie, Zimbabwe - doporučení k cestám

nirwana bali indonesia 2

MZV ČR informuje o usnesení vlády zde dne 26. listopadu 2021 č. 1084 a ze dne 6. prosince č. 1121 k zamezení importu nové varianty B.1.1.529 koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky z regionu jižní Afriky.

Vláda s účinností ode dne 27. listopadu 2021 od 00:00 hod. do dne 20. prosince 2021 do 23:59 hod. důrazně nedoporučuje občanům České republiky a cizincům s bydlištěm na území České republiky cestovat na území Jihoafrické republiky, Namibie, Lesotha, Svazijska, Zimbabwe, Botswany, Zambie a Mosambiku

a

nařizuje všem osobám, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území Jihoafrické republiky, Namibie, Lesotha, Svazijska, Zimbabwe, Botswany, Zambie nebo Mosambiku 

a) před vstupem na území České republiky předložit vyplněný Příjezdový formulář,

b) před vstupem na území České republiky disponovat: 

i) negativním výsledkem RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS CoV-2, který se dokládá písemným potvrzením vystaveným osobou oprávněnou provádět tento test v zemi, ve které byl proveden, a který nebyl proveden více než 72 hodin před započetím cesty; povinnost disponovat dokladem o výsledku testu na stanovení přítomnosti viru SARS CoV-2 se nevztahuje na držitele diplomatické nóty vydané Ministerstvem zahraničních věcí České republiky o nemožnosti zajištění testu na stanovení přítomnosti viru SARS CoV-2 mimo území České republiky, a 

ii) potvrzením o rezervaci na RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS CoV-2, který bude proveden do 24 hodin od vstupu na území České republiky, 

c) předložit na vyžádání při hraniční nebo pobytové kontrole doklad o vyplnění Příjezdového formuláře, doklad o výsledku testu na stanovení přítomnosti viru SARS CoV-2 podle písmene b) bodu i) nebo diplomatickou nótu, 

d) do 24 hodin od vstupu na území České republiky se podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS CoV-2, 

e) nejdříve 10. den, nejpozději však 14. den od vstupu na území České republiky se podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS CoV-2, 

f) podrobit se do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS CoV-2 podle písmene e) samoizolaci podle bodu IV/1, 

g) v situacích podle bodu IV/1 vždy při opuštění bydliště nosit respirátor nebo obdobný prostředek (bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, a to po dobu 14 dní po vstupu na území České republiky.

Výjimku z opatření mají pracovníci mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem, a osoby do dovršení 6 let věku, nenavštěvují-li předškolní zařízení. 

Usnesení vlády ČR ze dne 26. listopadu 2021 č. 1084 bylo prodlouženo do 20.12.2021 vládním usnesením č. 1121